KGST csomag

2023.04.22
Makarov
Makarov
P9 Parabellum
P9 Parabellum
PPS
PPS
Tokarev
Tokarev
SKS
SKS
PM-63
PM-63
Mosin Nagant
Mosin Nagant